Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Právní odbor

Dobrovolné svazky obcí

Dobrovolné svazky obcí jsou upraveny v § 49 až § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Obce mají právo být členy dobrovolného svazku obcí za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů.

Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazku obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce.

Svazek obcí je právnickou osobou, která vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

 

Rejstřík svazku obcí

Svazek obcí nabývá právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Do rejstříku svazku obcí se zapisuje:

 • den vzniku svazku obcí
 • den jeho zrušení s uvedením právního důvodu
 • den jeho zániku
 • název a sídlo svazku obcí
 • identifikační číslo osoby svazku obcí poskytnuté správcem základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci
 • předmět činnosti svazku obcí
 • orgány, kterými svazek obcí jedná
 • jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících jejich působnost spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán svazek obcí zastupuje a údaje o dni vzniku nebo zániku jejich funkce.

Rejstřík svazku obcí je veřejný rejstřík, přičemž jeho součástí je sbírka listin, v níž jsou uloženy smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami a změny těchto dokumentů. Krajský úřad vede rejstřík svazků obcí v přenesené působnosti.

 

Návrh na zápis do rejstříku svazku obcí:

K návrhu na zápis do rejstříku svazků obcí se přikládá smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami; součástí této smlouvy nebo stanov je také určení, kdo jsou první členové statutárního orgánu. Návrh podává osoba zmocněná obcemi, které jsou členy svazku obcí.

Pro návrh ani výmaz z rejstříku svazků obcí nejsou vytvořeny žádné formuláře.

 

Předmětem činnosti svazku obcí mohou být zejména:

 • Úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
 • zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 • zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
 • úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,
 • provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin,
 • správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.

 

Stanovy

Přílohou smlouvy o vytvoření svazku obcí jsou jeho stanovy, v nichž musí být uvedeno:

 • název a sídlo členů svazku obcí
 • název a sídlo svazku obcí a předmět jeho činnosti
 • orgány svazku obcí, způsob jejich ustavování, jejich působnost a způsob jejich rozhodování včetně určení nejméně tříčlenného orgánu svazku obcí, který schvaluje účetní závěrku svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví
 • majetek členů svazku obcí, který vkládají do svazku obcí
 • zdroje příjmů svazku obcí
 • práva a povinnosti členů svazku obcí
 • způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku obcí
 • podmínky přistoupení ke svazku obcí a vystoupení z něj, včetně vypořádání majetkového podílu
 • obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek obcí vytvořily.

Stanovy mohou určit, že o jejich změně rozhoduje orgán svazku složený ze zástupců všech obcí; v takovém případě současně vymezí počet hlasů členských obcí nutných ke schválení této změny, nejméně však dvoutřetinovou většinou všech hlasů členských obcí.

 

Kontakt: Mgr. Markéta Brebtová, e-mail: marketa.brebtova@kraj-lbc.cz , telefon : 485 226 554