Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Právní odbor

Dobrovolné svazky obcí

Dobrovolné svazky obcí jsou upraveny především v § 49 až § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Hospodaření dobrovolných svazků obcí upravuje zákon č. 250/2000 S., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Obce mají právo být členy dobrovolného svazku obcí za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů.

Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazku obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce.

Svazek obcí je právnickou osobou, která vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

 

Předmětem činnosti svazku obcí mohou být zejména:

 • úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
 • zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 • zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
 • úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,
 • provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin,
 • správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.

 

Rejstřík svazku obcí

Svazek obcí nabývá právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Do rejstříku svazku obcí se zapisuje:

 • den vzniku svazku obcí,
 • den jeho zrušení s uvedením právního důvodu,
 • den jeho zániku,
 • název a sídlo svazku obcí,
 • identifikační číslo osoby svazku obcí poskytnuté správcem základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,
 • předmět činnosti svazku obcí,
 • orgány, kterými svazek obcí jedná,
 • jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících jejich působnost spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán svazek obcí zastupuje a údaje o dni vzniku nebo zániku jejich funkce.

Rejstřík svazku obcí je veřejný rejstřík, jehož součástí je sbírka listin, v níž jsou uloženy smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami a změny těchto dokumentů. Krajský úřad vede rejstřík svazků obcí v přenesené působnosti.

 

Návrh na zápis do rejstříku svazku obcí:

K návrhu na zápis do rejstříku svazků obcí se přikládá smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami; součástí této smlouvy nebo stanov je také určení, kdo jsou první členové statutárního orgánu. Návrh podává osoba zmocněná obcemi, které jsou členy svazku obcí.

K zápisu do rejstříku svazků obcí se tedy předkládají tyto dokumenty:

 • návrh na zápis dobrovolného svazku obcí do rejstříku podepsaný osobou, která je k podání návrhu zmocněna zakladateli,
 • zmocnění osoby, která je oprávněna podat návrh na zápis do rejstříku (může být i součástí zakladatelských dokumentů),
 • smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí a stanovy svazku s podpisy osob oprávněných jednat jménem zakladatelů,
 • usnesení zastupitelstev všech (budoucích členských obcí): 1) o schválení vstupu obce do svazku obcí, 2) o schválení smlouvy o vytvoření svazku obcí a stanov, popř. 3) o schválení osoby zmocněné k podání návrhu na zápis do rejstříku,
 • určení osob vykonávajících působnost orgánu, jimiž svazek obcí jedná, s uvedením jejich jména, adresy trvalého pobytu a data narození.

Pro návrh na zápis do rejstříku svazků obcí nejsou vytvořeny žádné formuláře.

 

Stanovy

Přílohou smlouvy o vytvoření svazku obcí jsou jeho stanovy, v nichž musí být uvedeno:

 • název a sídlo členů svazku obcí,
 • název a sídlo svazku obcí a předmět jeho činnosti,
 • orgány svazku obcí, způsob jejich ustavování, jejich působnost a způsob jejich rozhodování včetně určení nejméně tříčlenného orgánu svazku obcí, který schvaluje účetní závěrku svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví,
 • majetek členů svazku obcí, který vkládají do svazku obcí,
 • zdroje příjmů svazku obcí,
 • práva a povinnosti členů svazku obcí,
 • způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku obcí
 • podmínky přistoupení ke svazku obcí a vystoupení z něj, včetně vypořádání majetkového podílu,
 • obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek obcí vytvořily.

Stanovy mohou určit, že o jejich změně rozhoduje orgán svazku složený ze zástupců všech obcí; v takovém případě současně vymezí počet hlasů členských obcí nutných ke schválení této změny, nejméně však dvoutřetinovou většinou všech hlasů členských obcí.

 

Oznamování změny stanov a údajů uvedených v rejstříku svazku obcí

Dojde-li ke změně skutečnosti zapsané v rejstříku, ustanovení § 120 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanoví zapsané osobě (nebo tomu, komu to ukládá zákon) povinnost změnu bez zbytečného odkladu oznámit tomu, kdo veřejný rejstřík vede, a ten pak tuto změnu bez zbytečného odkladu do rejstříku zapíše.

K oznamování změn v zapisovaných údajích se dokládá:

 • v případě změny údajů obsažených ve stanovách doklad o změně stanov, usnesení zastupitelstev členských obcí a usnesení orgánu dobrovolného svazku obcí příslušného ke schválení této změny,
 • v případě údajů osob doklad o ustanovení osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek obcí jedná, v souladu se stanovami, s uvedením jejich jména, příjmení, adresy trvalého pobytu, data narození a údaje o dni vzniku nebo zániku jejich funkce.

 

Svazek obcí zaniká dnem výmazu z rejstříku svazku obcí.

Před zánikem dobrovolného svazku obcí se vyžaduje likvidace, jestliže jmění svazku obcí nepřechází na právního nástupce. Pro likvidaci se přiměřene použijí ustanovení § 187 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Od okamžiku vstupu svazku obcí do likvidace musí svazek obcí užívat svůj název s dovětkem "v likvidaci". Tuto skutečnost je třeba vyznačit též v rejstříku včetně zapsání osoby likvidátora.

K oznámení vstupu svazku obcí do likvidace se dokládá:

 • usnesení zastupitelstev všech členských obcí o schválení zrušení svazku obcí s likvidací,
 • doklad o jmenování likvidátora.

Likvidátor podá do 30 dnů od skončení likvidace návrh na výmaz svazku obcí z rejstříku.

K výmazu svazku obcí z rejstříku se dokládá:

 • návrh likvidátora na výmaz svazku obcí z rejstříku,
 • konečná zpráva o průběhu likvidace,
 • souhlas správce daně s výmazem (§ 238 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění).

Vzhledem k absenci podrobnější úpravy zrušení svazku obcí bez likvidace je doporučováno volit vždy postup zrušení svazku obcí s likvidací.

Pro výmaz z rejstříku svazků obcí nejsou vytvořeny žádné formuláře.

Kontakt:

Mgr. Bc. Taťjana Antonová, e-mail: tatjana.antonova@kraj-lbc.cz, telefon : 485 226 427

Bc. Adam Švambera, e-mail: adam.svambera@kraj-lbc.cz, telefon: 485 226 554