Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Právní odbor

Metodiky a informace

 

NOVELA ZÁKONA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH - Zákon č. 252/2023 - účinnost od 1.1.2024

Doplněná prezentace ODaL – Novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcíchDoplněná prezentace ODaL – Novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Prezentace Kanceláře VOP – Procesní novela zákona o místních poplatcích 2024Prezentace Kanceláře VOP – Procesní novela zákona o místních poplatcích 2024

Prezentace, jež byla součástí on-line semináře „Procesní novela zákona o místních poplatcích“, který realizovala vzdělávací agentura Campanus dne 13. 10. 2023, je sdílena se souhlasem lektorů. V listopadu 2023 bude stejné školení probíhat pro obecní úřady, a to zdarma. V případě zájmu o školení sledujte nabídku vzdělávacích akcí na stránkách ombudsmana.

Zákon o místních poplatcích s vyznačením změnZákon o místních poplatcích s vyznačením změn

 

Doručování do datové schránky a fikce doručení

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DAŇOVÉ MILOSTIVÉ LÉTO 2023

 

Dne 1. 7. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, tzv. daňové milostivé léto (dále také jako „DML“).

Daňové milostivé léto představuje jednorázový mimořádný nástroj, který

 • umožňuje dlužníkovi dosáhnout mimořádného zániku určeného příslušenství poplatku odpuštěním, a také
 • umožňuje správci poplatku odstranit z osobního daňového účtu dlužníka nedoplatky nepatrné hodnoty pomocí mimořádného zániku některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně.

Zákon č. 182/2023 Sb. nestanoví žádný speciální postup, určuje pouze časový rámec pro vydání usnesení zastupitelstva obce, která se rozhodně k daňovému milostivému létu přistoupit. Aby obecní úřad mohl dle DML postupovat, musí zastupitelstvo obce nejpozději do 30. 9. 2023 přijmout usnesení, že se uvedený zákon použije na místní poplatky, které spravuje obecní úřad této obce. Jinak není možné daňového milostivého léta využít.

Rozhodne-li se obec přistoupit k daňovému milostivému létu, není na jejím uvážení, zda odpustí pouze bagatelní nedoplatky nebo jenom příslušenství. Přistoupením k DML se odpouští obojí. V rámci usnesení zastupitelstva lze vyloučit místní poplatky, u kterých není evidován žádný nedoplatek, není však přípustné usnesením vyloučit jednu skupinu poplatníků (např. u poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci rekreanty na úkor místních obyvatel) či jinak dále diferencovat.

 

Metodická pomůcka k Daňovému milostivému létu pro místní poplatky (Ministerstvo financí ČR)Metodická pomůcka k Daňovému milostivému létu pro místní poplatky (Ministerstvo financí ČR)

 

1. Zánik určeného příslušenství místního poplatku odpuštěním

 

K odpuštění dochází na základě žádosti podané dlužníkem. Žádost je nutné podat v období od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023.

 

Dlužník:

 • do 30. 11. 2023 podá žádost o odpuštění příslušenství a
 • zaplatí rozhodný nedoplatek na místním poplatku (jistinu, ke které se nezaplacené příslušenství váže).

Dlužník, jehož rozhodný nedoplatek je vyšší než 5 000 Kč, může do 30. 11. 2023 podat také žádost o rozložení úhrady nedoplatku na splátky.

Vzor žádosti (Kancelář VOP)Vzor žádosti (Kancelář VOP)

Správce poplatku:

 • při splnění všech zákonných podmínek zaznamená v evidenci poplatků zánik příslušenství poplatku,
 • nevyhoví-li žádosti, vhodným způsobem o tom vyrozumí dlužníka.

 

Za rozhodný nedoplatek je považován nedoplatek na místním poplatku či jeho příslušenství, který vznikl do rozhodného dne a byl evidován u správce daně. Jedná se tedy o nedoplatek, který byl vyměřen rozhodnutím a náhradní den splatnosti nastal do 30. 9. 2022 (15. den po právní moci rozhodnutí, tedy poslední den náhradní splatnosti, nastal 29. 9. 2022, datum 30. 9. je dnem vzniku nedoplatku). Platební výměr nebo HPS je dne 30. 9. 2022 vykonatelný.

Aby došlo k odpuštění příslušenství, rozhodný nedoplatek nesmí být vymáhán soudním exekutorem.

Určené příslušenství = zvýšení místního poplatku a náklady řízení včetně exekučních nákladů (s výjimkou nákladů za nařízení soudní exekuce a příslušenství podle zákona upravujícího mezinárodní pomoc při vymáhání některých finančních pohledávek).

Úhrada rozhodného nedoplatku pro účely příslušenství:

 • zaplacení ve lhůtě do 30. 11. 2023 (popř. ve lhůtách splatnosti jednotlivých splátek),
 • zaplacení přede dnem 1. 7. 2023,
 • zánik nedoplatku nepřesahujícího 200 Kč (viz níže).

Exekuční náklady zanikají odpuštěním pouze v případě, došlo-li k úhradě nebo zániku všech nedoplatků, pro které byla daňová exekuce nařízena. Odpuštění exekučních nákladů nebrání, pokud jsou vymáhány rozhodné i nerozhodné nedoplatky, budou-li všechny do konce rozhodného období uhrazeny.

O odpuštění příslušenství může žádat i dlužník v insolvenci, pro takovouto platbu je však nutno respektovat speciální úpravu insolvenčního zákona.

 

2. Zánik některých nedoplatků na poplatku a na příslušenství poplatku

 

Zánik bagatelních nedoplatků umožňuje správci poplatku ukončit evidenci nízkých částek nedoplatků na místním poplatku i jeho příslušenství, jejichž vybírání či vymáhání bývá neefektivní.

K mimořádnému zániku bagatelních nedoplatků dochází u fyzických i právnických osob, a to na základě zákona. Dlužník tedy nemusí podávat žádnou žádost. K zániku dochází k 1. 7. (pokud se zastupitelstvo k DML připojilo před 30. 6.) nebo dnem vydání rozhodnutí zastupitelstva (bylo-li přijato po 1. 7.).

 

Dlužník:

 • nepodává žádnou žádost, nevyvíjí ani jinou iniciativu.

Správce poplatku:

 • vyloučí nedoplatky vzniklé po rozhodném dni,
 • vyloučí nedoplatky vyšší než 200 Kč,
 • sečte všechny bagatelní nedoplatky (posouzení, zda nepřesahují výši 1 000 Kč),
 • zaznamená v evidenci poplatků zánik nedoplatků.

 

Bagatelní nedoplatky = nedoplatky na poplatku nebo jeho příslušenství, které vznikly do 30. 9. 2022 a jednotlivě nedosahují částky 200,-. Jedná se tedy o nedoplatky do výše 199,99,- včetně (nikoli již 200,- a více).

Součet jednotlivých nedoplatků nižších než 200 Kč nesmí u jednoho správce daně přesáhnout výši 1 000,-. Do součtu (částka 1 000,- u jednoho správce daně) se tedy počítají pouze bagatelní nedoplatky, ne všechny nedoplatky.

Zánik bagatelních nedopatků se týká i vymáhaných nedoplatků (daňová exekuce, soudní exekutor, uplatnění v insolvenčním řízení, přihlášení do veřejné dražby).

 

Materiály, které byly prezentovány v rámci on-line kulatého stolu pořádaného Kanceláří Veřejného ochránce práv dne 28. 8. 2023:

Daňové milostivé léto a usnesení zastupitelstvaDaňové milostivé léto a usnesení zastupitelstva

Daňové milostivé léto a místní poplatkyDaňové milostivé léto a místní poplatky