Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Právní odbor

Kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku místních poplatků

Plán kontrol na I. pololetí 2024

Subjekt, číslo jednací

Vedoucí a členové kontrolní skupiny

Termín

OÚ Lázně Libverda
ODL 1/2024

Olga Kubínová

Mgr. Bc. Taťjana Antonová

březen 2024

OÚ Hlavice
ODL 2/2024

Olga Kubínová

Mgr. Bc. Taťjana Antonová

březen 2024

OÚ Benecko u Semil
ODL 3/2024

Olga Kubínová

Mgr. Bc. Taťjana Antonová

duben 2024

OÚ Horní Branná
ODL  4/2024

Olga Kubínová

Mgr. Bc. Taťjana Antonová

duben 2024

OÚ Radostná p. Kozákovem
ODL 5/2024

Olga Kubínová

Mgr. Bc. Taťjana Antonová

duben 2024

OÚ Mříčná
ODL 6/2024

Olga Kubínová

Mgr. Bc. Taťjana Antonová

květen 2024

OÚ Skuhrov
ODL 7/2024

Olga Kubínová

Mgr. Bc. Taťjana Antonová

květen 2024

OÚ Albrechtice v Jiz. horách

ODL 8/2024

Olga Kubínová

Mgr. Bc. Taťjana Antonová

květen 2024

MěÚ Harrachov

ODL 9/2024

Olga Kubínová

Mgr. Bc. Taťjana Antonová

červen 2024

OÚ Mařenice

ODL 10/2024

Olga Kubínová

Mgr. Bc. Taťjana Antonová

červen 2024

MěÚ Žandov

ODL 11/2024

Olga Kubínová

Mgr. Bc. Taťjana Antonová

červen 2024

OÚ Hamr na Jezeře

ODL 12/2024

Olga Kubínová

Mgr. Bc. Taťjana Antonová

červen 2024

Upozorňujeme, že v průběhu pololetí může dojít ke změnám termínů kontrol.

 

Kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku místních poplatků jsou prováděny na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 67 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a platného Kontrolního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje. Postup při této kontrole se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Kontrola je prováděna dle plánu kontrolní činnosti na příslušné pololetí kalendářního roku, případně je provedena jako kontrola mimořádná. Dokumenty potřebnými pro zahájení kontroly jsou Oznámení o zahájení kontroly a Pověření k provedení kontroly. V pověření je uvedeno jméno vedoucího a členů kontrolní skupiny, termín provedení kontroly na místě, předmět kontroly, subjekt kontrolní akce a kontrolované období.

Přehled právních předpisů podléhajících kontrole:

  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 280/2009 sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávných celků

 

Obsah kontroly:

Obecně závazné vyhlášky

Všechny účinné OZV k jednotlivým místním poplatkům za kontrolované období.

Evidence poplatníků

V případě, že je evidence elektronická, stačí vzorek nebo možnost nahlédnout do evidence při kontrole.

Ohlašovací povinnost poplatníků

Vzorek ohlášení k místnímu poplatku.

Vzorek odhlášení místního poplatku.

 

 

 

Vyměřování místních poplatků

 

Sestava poplatkových subjektů, u kterých je v kontrolovaném období evidován nedoplatek.

do 31. 12. 2023:

Vzorek vydaných rozhodnutí (platební výměry, popř. hromadný předpisný seznam) za kontrolované období.

od 1. 1. 2024:

Předepsání poplatku do evidence nebo vzorek vydaných rozhodnutí (platební výměry, popř. HPS) za kontrolované období.

Vyměření místního poplatku na žádost

od 1. 1. 2024:

Vzorek žádostí o vyměření poplatku.

Vzorek vydaných rozhodnutí za kontrolované období.

Doměření místního poplatku

od 1. 1. 2024:

Vzorek vydaných platebních výměrů.

Vyměření místních poplatků ve lhůtě pro stanovení daně

Vzorek vydaných rozhodnutí (platební výměry, popř. HPS) za kontrolované období.

Náležitosti rozhodnutí

Vzorek vydaných rozhodnutí (platební výměry, popř. HPS) za kontrolované období.

Uplatňování sazeb vč. poměrné výše

Vzorek poplatkových subjektů (případy uplatňování různých sazeb a případy poměrné výše u vzniku či zániku poplatkové povinnosti).

Zvýšení místního poplatku

Vzorek vydaných rozhodnutí (platební výměry, popř. HPS), kterými bylo vyměřeno zvýšení místních poplatků za kontrolované období.

Promíjení místního poplatku na žádost

Vzorek žádostí o prominutí poplatku.

Navazující spisový materiál.

Úlevy a osvobození

Vzorek poplatkových subjektů.

Vrácení přeplatku

Vzorek žádostí o vrácení přeplatku.

Navazující spisový materiál.

Vymáhání místních poplatků

Vzorek exekučních příkazů nebo podkladů předaných soudnímu exekutorovi za kontrolované období.

Vymáhání místních poplatků ve lhůtě pro placení daně

Vzorek exekučních příkazů za kontrolované období.

Náležitosti exekučního příkazu

Vzorek exekučních příkazů za kontrolované období.

Stanovení výše exekučních nákladů

Vzorek exekučních příkazů za kontrolované období.

Prokázání zvláštní odborné způsobilosti

Osvědčení o složení zkoušky odborné způsobilosti nebo osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání.

 

Kontrolní skupina se na základě získaných podnětů a informací může zaměřit i na oblasti, které jsou nad rámec standardního předmětu kontroly.